Privacy beleid 

 


Wij zijn: 

Geboortepraktijk BV met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kapelstraat 39 en ondernemingsnummer 0744.801.830 en DeBaar BV met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kapelstraat 39 en ondernemingsnummer 1004.251.391

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@geboortepraktijk.be

Hieronder vindt u een overzicht van de verwerking omtrent persoonsgegevens door uw vroedvrouw.

Neem het gerust even rustig door.

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Doel verwerking

Het is de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van De Geboortepraktijk, bestaande uit 7 vroedvrouwen Leentje Van Dijck, Rosanne Van Dyck, Michou Morak, Ann Vervloet, Lente Segers, An-Sofie Ceulemans en Nathalie Baeyens. Verder worden de gegevens enkel aan de therapeuten van De Geboortepraktijk meegedeeld na expliciete toestemming.

4. Rechten patiënte

  • U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens is gecontroleerd.
  • U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.
  • Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.
  • Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de vroedvrouwenpraktijk te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.
  • Bij ondertekening gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier.
  • U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan De Geboortepraktijk zonder dat u daartoe een reden hoeft op te geven. Indien u uw toestemming intrekt, zal De Geboortepraktijk uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mag uitgevoerd worden of die reeds plaatsvond voor de intrekking van uw toestemming. 
  • Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot De Geboortepraktijk via info@geboortepraktijk.be